Regulamin i polityka prywatności

REGULAMIN I POLITYKA PRYWATNOŚCI

DEFINICJE

1. Administrator/ Fundacja – Fundacja Dobra Sieć, z siedzibą w Warszawie (00-590), przy ulicy Marszałkowskiej numer 20/22 lokal 41, wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, a także do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonych przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000329778, posiadająca numer NIP 7010182779, numer REGON 141865771, będąca organizacją pożytku publicznego w rozumieniu ustawy z dnia z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

2. Dane – Dane osobowe Użytkownika, podawane w trakcie uzyskiwania dostępu do Formularza online (imię, nazwisko, adres e-mail.

3. Formularz online – formularz online dostępny na stronie https://leverbasic.pl, który umożliwia Użytkownikowi dokonanie samodzielnej oceny kompetencji i wygenerowanie Zaświadczenia z wynikami oceny.

4. LEVER BASIC – narzędzie online umożliwiające dokonanie samodzielnej oceny kompetencji, dostępne w Serwisie, składające się z trzech elementów: Mini-kursu e-learningowego, Formularza online oraz Zaświadczenia.

5. Mini-kurs e-learningowy – kurs składający się z 4 lekcji, którego celem jest przygotowanie Użytkownika do procesu samodzielnej oceny kompetencji.

6. Serwis – serwis internetowy znajdujący się pod adresem https://leverbasic.pl.

7. Umowa – umowa o świadczenie Usług drogą elektroniczną zawierana pomiędzy Fundacją a Użytkownikiem.

8. Usługi – usługi świadczone drogą elektroniczną przez Fundację w oparciu o Regulamin.

9. Użytkownik oznacza osobę w jakikolwiek sposób korzystającą z Serwisu.

10. Zaświadczenie – dokument zawierający wyniki samodzielnej oceny kompetencji dokonanej przez wolontariusza, zawierający podane przez niego Dane: imię i nazwisko.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Przedmiotem Regulaminu jest określenie warunków i zasad korzystania z Serwisu internetowego https://leverbasic.pl.

2. Serwis https://leverbasic.pl to serwis internetowy stworzony przez Fundację Dobra Sieć, umożliwiający Użytkownikom:

a. Udział w bezpłatnym mini-kursie e-learningowym, przygotowującym do procesu samodzielnej oceny kompetencji.

b. Dokonanie samodzielnej oceny kompetencji przy użyciu Formularza online.

c. Wygenerowania z Serwisu zaświadczenia zawierającego wyniki samodzielnej oceny kompetencji.

3. Dostęp do serwisu jest częściowo uzależniony od spełnienia przez Użytkownika formalności:

a. Dostęp do Mini-kursu e-learningowego wymaga podania adresu mailowego Użytkownika.

b. Dostęp do Formularza online wymaga podania Danych.

4. Korzystanie z Serwisu jest nieodpłatne.

5. Administrator oświadcza, że zamieszcza w Serwisie treści o charakterze bezprawnym.

6. Użytkownik obowiązany jest do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Administratora oraz osób trzecich. Użytkownik obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.

7. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność prawną w stosunku do osób trzecich zarówno za treść podanych przez siebie informacji, jak i umieszczanych w Portalu tekstów.

8. Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za przerwy w dostępie do Portalu lub brak dostępności jakichkolwiek zasobów Portalu, inne skutki wadliwego działania łączy telekomunikacyjnych i szkód przez nie wywołanych zaistniałych w szczególności w związku z awarią systemu łączności telekomunikacyjnej.

9. Podmiotem będącym właścicielem oraz administratorem serwisu internetowego https://leverbasic.pl jest fundacja działająca pod nazwą „Fundacja Dobra Sieć” (zwana dalej Fundacją) z siedzibą w Warszawie (00-590), przy ulicy Marszałkowskiej numer 20/22 lokal 41, wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, a także do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonych przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000329778, posiadająca numer NIP 7010182779, numer REGON 141865771, będąca organizacją pożytku publicznego w rozumieniu ustawy z dnia z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

10. Warunkiem korzystania z serwisu internetowego https://leverbasic.pl jest zapoznanie się z treścią Regulaminu oraz akceptacja Regulaminu.

RODZAJ I ZAKRES ŚWIADCZONYCH USŁUG

1. Aby wziąć udział w Mini-kursie e-learningowym, Użytkownik musi zaakceptować Regulamin.

2. Mini-kurs e-larningowy dostępny jest na stronie https://leverbasic.pl/zdobadz-certyfikat/. Strona wyjaśnia zasady LEVER BASIC. Jeśli Użytkownik jest zainteresowany skorzystaniem z LEVER BASIC, wpisuje swój adres e-mail w formularzu. Jego adres zapisuje się automatycznie na liście mailingowej w Serwisie.

3. Użytkownik otrzymuje mail z linkiem do strony głównej Mini-kursu. Z poziomu strony głównej ma dostęp do wszystkich lekcji. Może zrobić je od razu lub w dowolnym tempie.

4. Aby dokonać samodzielnej oceny kompetencji Użytkownik, kiedy przejdzie przez cały Mini-kurs, może wpisać swój adres mailowy do formularza znajdującego się na dole strony głównej Mini-kursu – otrzyma wtedy indywidualny link do formularza LEVER BASIC. Jego dane zapisują się w Serwisie.

5. Użytkownik może dokonać oceny od razu, lub zapisać zmiany w trakcie i do nich wrócić, korzystając z indywidualnego linku.

6. Użytkownik może wykonać ocenę i wygenerować Zaświadczenie dowolną liczbę razy.

TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

1. Reklamacje związane z działaniem Serwisu Użytkownik może składać pisemnie na adres Fundacji lub w formie elektronicznej na adres: biuro@dobrasiec.org.

2. W reklamacji Użytkownik powinien uwzględnić takie informacje, jak: (1) dane kontaktowe składającego reklamację, (2) opis przedmiotu i okoliczności reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; (3) żądania Użytkownika.

3. Ustosunkowanie się do reklamacji przez Administratora następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKÓW PORTALU

Podstawa prawna

1. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.. Administratorem danych jest Fundacja Dobra Sieć.

2. Dane osobowe Użytkowników Serwisu przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez Użytkownika. Użytkownik wyraża zgodę, akceptując postanowienia Regulaminu i Polityki Prywatności w trakcie zakładania w Serwisie konta Użytkownika. Wyrażenie zgody jest niezbędne do uzyskania możliwości korzystania z Portalu.

3. Szczegółowe informacji na temat ochrony Danych osobowych Użytkowników Serwisu można uzyskać, wysyłając pytanie na adres mailowy kontakt@leverbasic.pl.

Cele przetwarzania danych osobowych

1. Dane osobowe Użytkownika wykorzystywane są przez Fundację tylko celu umożliwienia Użytkownikowi prawidłowego dostępu do Usług, opisanych w Regulaminie.

2. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest warunkiem korzystania z serwisu. Podanie danych jest dobrowolne, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości korzystania z Portalu.

3. Dane osobowe są przechowywane do momentu odwołania zgody przez Użytkownika.

Komu powierzane są dane osobowe?

1. Dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane podmiotom świadczącym usługi na rzecz Fundacji takim jak: dostawcy systemów informatycznych oraz dostawcy usług IT w zakresie świadczonych przez nie usług, zgodnie z podpisanymi umowami. Nie mają oni prawa korzystać z danych osobowych Użytkowników w swoich celach.

2. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich, ani organizacji międzynarodowych.

Jakie dane osobowe są przetwarzane?

1. W ramach Serwisu mogą być pozyskiwane dane takie jak imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej e-mail.

Miejsce i sposób przetwarzania danych

1. Dane osobowe przechowywane są w formie elektronicznej na lokalnym serwerze Fundacji, na wynajętym serwerze, a także – w ograniczonym zakresie – na komputerach biurowych.

Uprawnienia osób, których dane osobowe są przetwarzane

1. Każda osoba, której dane są przetwarzane przez Fundację, ma prawo do:

    • Dostępu do treści danych osobowych oraz do ich poprawiania i aktualizacji.
    • Cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Dane Użytkownika mogą na jego życzenie zostać usunięte ze zbioru danych Serwisu. Fundacja poinformuje Użytkownika o przebiegu tego procesu.
    • Wniesienia sprzeciwu, oraz żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych.
    • Wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w przypadku uznania przez Użytkownika, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy;
    • Informacji o prawie do przenoszenia danych.

2. W celu skorzystania z ww. praw, osoba zainteresowana powinna skontaktować się z Fundacją poprzez wysłanie wiadomości na adres mailowy: kontakt@leverbasic.pl.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Korzystanie z Portalu oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.

2. Administrator ma prawo do zmiany Regulaminu.

3. W wypadku zmiany Regulaminu, jego doręczenie Użytkownikom odbędzie się poprzez umieszczenie go w Serwisie.

4. Wszelkie uwagi, komentarze oraz pytania dotyczące działania Serwisu można kierować na adres siedziby Fundacji oraz na adres poczty elektronicznej e-mail: biuro@dobrasiec.org.

5. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów związanych z Regulaminem jest prawo polskie. Spory te będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze polubownej a następnie przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Użytkownika.