Model LEVER

Model Lever - co to takiego?

Lever Basic jest narzędziem online, które powstało na bazie Modelu Lever. Z tej strony dowiesz się więcej o Modelu Lever.

Model Lever to zestaw narzędzi pomagających docenić posiadane doświadczenie (zdobywane zarówno w pracy zawodowej, jak i w czasie wolnym, np. w trakcie wolontariatu) oraz umożliwiającym badanie cennych na rynku pracy kompetencji miękkich. Skierowany jest do osób wchodzących na rynek pracy oraz osób będących na rynku pracy.

Model Lever składa się z prostych narzędzi, które:

 • Pomagają docenić posiadane doświadczenie, zdobywane zarówno w pracy zawodowej, jak i w czasie wolnym (np. w trakcie wolontariatu).
 • Umożliwiają ocenę cennych na rynku pracy kompetencji miękkich, takich jak np. komunikatywność, praca w zespole, czy innowacyjność i kreatywność.
 • Podpowiadają, w jaki sposób udokumentować posiadane doświadczenie metodą portfolio i jak o nim opowiadać (np. podczas rozmów rekrutacyjnych), dzięki użyciu metody STARRT.

Został stworzony w ramach projektów „LEVER – Modelling informal learning and transversal competences in the voluntary service experience to increase employment and mobility of citizens”, (2014-2016) oraz LEVER UP. Valuing informal learning and transversal competences experienced in the voluntary service to increase employability, social responsibility and mobility” (2017-2019) .

Lever Basic vs. Lever Up

W Polsce Model Lever dostępny jest w dwóch wariantach:

Wariant I: Lever Basic

Lever Basic to o bezpłatny test kompetencji, umożliwiający samodzielne zbadanie 13 kompetencji miękkich cenionych na rynku pracy. Został stworzony z myślą o osobach, które chciałyby nauczyć się opowiadać o swoim doświadczeniu zdobywanym w pracy, czasie wolnym oraz w trakcie działań społecznych. Osoby te mogą również wziąć udział w bezpłatnym kursie e-laerningowym, który przygotuje ich do udziału w teście kompetencji.

Wariant II: Lever Up

Lever Up to zaawansowany proces walidacji kompetencji, w którym kompetencje oceniane są przez profesjonalnych Asesorów Modelu Lever. Uczestnicy procesu na zakończenie oceny otrzymują międzynarodowy certyfikat Lever Up w języku polskim i angielskim. Centrum Walidacji uprawnionym do wydawania certyfikatów LEVER w Polsce jest Fundacja Dobra Sieć.

Standard Modelu Lever

czyli definicje i wskaźniki opisowe 13 kompetencji miękkich, wraz z systemem oceny

Kompetencje

Model Lever umożliwia walidację 13 kompetencji miękkich, które bazują na Europejskich Kluczowych Kompetencjach dla uczenia się przez całe życie oraz na kompetencjach, które według badań są szczególnie przydatne na rynku pracy.

W standardzie Modelu Lever każda kompetencja zawiera:

 • definicję ogólną,
 • zestaw wskaźników, czyli opisów zachowań, które ukazują biegłość posługiwania się daną kompetencją,
 • odniesienie do Europejskich Kluczowych Kompetencji dla uczenia się przez całe życie,
 • przykłady wykorzystania danej kompetencji na rynku pracy i w sektorze wolontariackim,
 • przykłady dokumentów, które mogą poświadczyć posiadanie danej kompetencji i mogą być dołączone do portfolio.

Pobierz opisy kompetencji Lever: .PDF.

Ocena

Wariant I: Lever Basic

W Lever Basic ocena kompetencji dokonywana jest samodzielnie przez kandydata: kandydat bierze udział w mini-kursie e-learningowym, przygotowuje swoje portfolio, po czym ocenia swoje kompetencje w formularzu online. Na zakończenie kandydat może pobrać zaświadczenie z wynikami oceny samodzielnej, składające się z dyplomu i suplementu.

Wariant II: Lever Up

W Lever Up ocena dokonywana jest przez certyfikowanych Asesorów Modelu Lever na podstawie:

Wynik oceny

Wynik prezentowany jest na jednym z trzech poziomów:

 • Poziom Ogólny – uczestnik procesu walidacji wykazuje pewien zakres umiejętności poznawczych i praktycznych, które należy wzmocnić, aby skuteczniej wykonywał zadania i rozwiązywał problemy, dobierając i stosując podstawowe metody, narzędzia, materiały i informacje. Poziom Ogólny odpowiada poziomom 1-3 Europejskich Ram Kwalifikacji.
 • Poziom Zaawansowany – uczestnik procesu walidacji wykazuje biegłość i rzetelność wymagane do rozwiązywania problemów i wykonywania zadań przy zastosowaniu odpowiednich metod, narzędzi oraz skutecznych zachowań i postaw. Poziom Zaawansowany odpowiada poziomom 4-6 Europejskich Ram Kwalifikacji.
 • Poziom Ekspercki – uczestnik procesu walidacji wykazuje specjalistyczne umiejętności, z których część jest na najwyższym poziomie w określonej dziedzinie, które stanowią podstawę oryginalnego myślenia i strategicznego działania. Poziom Ekspercki odpowiada poziomom 7-8 Europejskich Ram Kwalifikacji.

Certyfikat

Proces VPL w Modelu Lever

czyli opis pięciu etapów walidacji kompetencji miękkich

Model Lever został opracowany na podstawie doświadczeń płynących z wykorzystania procesu Validation of Prior Learning (VPL; proces walidacji wcześniej nabytej wiedzy) w krajach biorących udział w projekcie: Włoch, Holandii, Danii i Hiszpanii. Odnosi się do zarówno do 10-etapowego modelu VPL, wykorzystywanego w krajach nordyckich, jak i 4-etapowego modelu VPL, zalecanego przez Cedefop.

Etapy

Proces walidacji kompetencji w Modelu Lever składa się z pięciu etapów:

 • Etap 1. Zwiększanie świadomości na temat potrzeby i okazji do uczenia się przez całe życie w każdym dowolnym kontekście jest podstawą procesu walidacji wcześniej nabytej wiedzy. Na tym etapie tutor podczas rozmowy z uczestnikiem opowiada, czym jest edukacja pozaformalna i nieformalna oraz uświadamia uczestnika, że wiedzę i umiejętności nabywamy nie tylko w drodze edukacji formalnej, lecz przez całe życie – w różnych okolicznościach i podczas wykonywania różnorodnych czynności.
 • Etap 2. Identyfikacja. Na tym etapie uczestnik dokonuje samodzielniej oceny własnych kompetencji: zastanawia się, co wie i potrafi, jakie ma doświadczenie i gdzie je zdobywał. Swoje doświadczenia porównuje z listą 13 kompetencji miękkich LEVER i zastanawia się, które z nich chciałby ocenić przy wsparciu asesora – te kompetencje zostaną uwzględnione w certyfikacie końcowym.
 • Etap 3. Dokumentowanie. Uczestnik wypełnia swoje portfolio, czyli dokument, w którym opisuje swoją wiedzę, posiadane kompetencje i doświadczenie. Dla każdej kompetencji przygotowuje zestaw dokumentów, które będą dowodem na jej posiadanie.
 • Etap 4. Ocena. Przygotowane portfolio wraz z kompletem dokumentów trafia do rąk asesora – osoby, która oceni poziom kompetencji uczestnika. W procedurze modelu LEVER każda kompetencja ma przejrzyste kryteria oceny, dzięki czemu asesorowi łatwiej jest zachować obiektywność w ocenianiu. Asesor przygotowuje raport z oceny i omawia go szczegółowo z uczestnikiem. Uczestnik otrzymuje międzynarodowy certyfikat potwierdzający posiadane przez niego kompetencje.
 • Etap 5. Spojrzenie w przyszłość. Uczestnik przy wsparciu tutora i asesora, na podstawie analizy posiadanych przez siebie kompetencji, mocnych stron i obszarów wymagających dalszego rozwoju, zastanawia się, jakie kompetencje chce rozwijać i w jaki sposób może to robić. Powstaje plan rozwoju osobistego.

Role

W proces walidacji kompetencji w Modelu Lever zaangażowani są:

 • Kandydat, czyli osoba, która chce ocenić swoje kompetencje. Kandydat może dokonać samodzielnej oceny kompetencji, korzystając z Lever Basic lub – jeśli współpracuje z organizacją, która w swojej kadrze ma certyfikowanych Asesorów Modelu Lever – może prosić o dokonanie oceny zewnętrznej Lever Up.
 • Tutorzy, czyli osoby, które wspierają kandydatów w przejściu przez proces certyfikacji, pomagając im w szczególności w dokonaniu samodzielnej oceny z użyciem formularza Lever Basic oraz w skompletowaniu dokumentacji potwierdzającej posiadane kompetencje.
 • Asesorzy, czyli osoby oceniające poziom kompetencji kandydata na podstawie przygotowanego przez niego portfolio pi zgromadzonych przez niego materiałów. Ich zadaniem jest przede wszystkim wskazanie kandydatowi jego mocnych stron oraz zachęcenie go do dalszego rozwoju.

Narzędzia

Wszystkie osoby korzystające z Modelu Lever (kandydaci, tutorzy i asesorzy) mają dostęp do różnorodnych narzędzi wspierających je w procesie walidacji kompetencji. Najważniejsze z nich to:

Skorzystaj z Modelu Lever już dziś!